Všeobecné zmluvné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

1.1 Anna

Anna je obchodná spoločnosť Andulka services s.r.o., so sídlom Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice, IČ 28136659 zapísaná v Obchodnom registri vedenom KS v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 19537. Anna je podnikateľom, ktorý zabezpečuje pre Užívateľa služby poskytovanie upratovacích a iných služieb, a to prostredníctvom Upratovačiek.

1.2 Užívateľ služby

Užívateľom služby sa rozumie fyzická či právnická osoba, ktorá má záujem o zabezpečenie poskytovania upratovacích služieb prostredníctvom Upratovačiek, s ktorými v dojednanom rozsahu uzatvára Zmluvu o dielo.

1.3 Upratovačka

Upratovačkou sa rozumie právnická alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá ma ako zmluvný partner spoločnosti Anna záujem o uzavretie Zmluvy o dielo s Užívateľom služby, ktorej predmetom je poskytovanie upratovacích služieb.

1.4 Poskytovanie upratovacích služieb

Objednávkou upratovacích služieb sa rozumie Objednávka Užívateľa služby potvrdená spoločnosťou Anna, ktorej predmetom je záväzok spoločnosti Anna zabezpečiť bez protiplnenia pre Užívateľa služby poskytovanie upratovacích služieb prostredníctvom Upratovačky v dohodnutom rozsahu. Potvrdením Objednávky dáva Užívateľ služby spoločnosti Anna pokyn k prepojeniu s Upratovačkou, ktorá bude akceptovať podmienky (predovšetkým miesto, rozsah, frekvencia a cena) upratovanie vymedzené Objednávkou upratovacích služieb.

1.5 Zmluva o dielo

Zmluvou o dielo sa rozumie zmluva, uzavretá medzi Užívateľom služby a Upratovačkou, ktorej predmetom je záväzok Upratovačky poskytnúť Užívateľovi služby upratovacie služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnutú cenu.

1.6 Priestor poskytovania služieb

Jedná sa o priestory špecifikované v čl. II odst. 1 Objednávky upratovacích služieb.

1.7 Spôsob komunikácie strán

Komunikácia strán v rámci poskytovania upratovacích služieb prebieha prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v prípade Užívateľa služby v Objednávke a v prípade spoločnosti Anna na webových stránkach spoločnosti Anna. V prípade zmeny osoby zastupujúcej Užívateľa služby, ktorá s Annou uzavrela Objednávku upratovacích služieb, je Užívateľ služby povinný bezodkladne po zmene zastupujúcej osoby túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Anna.

 

2. Objednávka upratovacích služieb

2.1 Obsahom Objednávky upratovacích služieb je najmä špecifikácia frekvencie a rozsahu upratovania, o zaistenie ktorého má Užívateľ služby záujem, cena za tieto služby a doba, na ktorú budú služby poskytované.

2.2 Poskytovanie upratovacích služieb sa zjednáva na dobu uvedenú v Objednávke.

2.3 Platnosť záväzku poskytovať upratovacie služby zaniká výpoveďou definovanou podľa čl. 2 odst. 2.4 týchto Podmienok a v ďalších prípadoch stanovených týmito Podmienkami alebo zákonom.

2.4 Pre upratovacie služby dojednané na dobu neurčitú platí 14 denná výpovedná lehota. Výpovedná doba začína bežať od nahlásenia výpovedi na aktuálny kontaktný e-mail na webových stránkách spoločnosti Anna. 

 

3. Frekvencia a rozsah upratovania

3.1 Presná špecifikácia objednaných služieb je stanovená v čl. II odst. 4 Objednávky upratovacích služieb. 

3.2 Pri objednávke služby umývanie a leštenie okien na chodbách a umývanie rámu okien je v cene zahrnuté umývanie okien do výšky 2,5m, nie výškové práce. Anna nenesie zodpovednosť za upratovanie okien vnútorných výplní tzv. dvojitých/šrobovacích okien, ktoré sú k sebe primontované šrobom. Upratovanie týchto vnútorných výplní si zaisťuje užívateľ služby sám. 

3.3 Upratovanie sa uskutoční v mieste poskytovania služieb, uvedenom v Objednávke upratovacích služieb.

3.4 V cene upratovania je zahrnuté štandardné upratovanie so štandardnými čistiacimi prostriedkami. V prípade potreby použitia špeciálnych prostriedkov tieto prostriedky zabezpečí Užívateľ služby na vlastné náklady. V prípade potreby použitia špeciálnych pomôcok tieto pomôcky zabezpečí Užívateľ služby na vlastné náklady (napr. rebrík, teleskopická tyč, vysávač, ryžáková metla atď.). Užívateľ služby na vlastné náklady zabezpečí hygienické potreby a ostatný drogistický tovar, ktorý bude Upratovačka doplňovať alebo využívať v Priestoroch poskytovania služieb (ak je špecifikované v Objednávke upratovacích služieb) (napr. toaletný papier, papierové vreckovky, kapsule do myčky, hubky na umývanie riadu, atď.)

3.5 Upratovacie služby sa zabezpečujú iba v prípadoch, kedy v Priestoroch poskytovania služieb neprebieha žiadna rekonštrukcia, opravy ani akékoľvek činnosti, ktoré zvyšujú obvyklé znečistenie Priestoru poskytovania služieb. Objednávka nezahŕňa upratovanie po stavebných činnostiach či maliarskych prácach, upratovanie exkrementov, vyliatych farieb a lakov, odstraňovanie grafitov, upratovanie výkalov, zvratkov a pelechov po bezdomovcoch, vypratanie neštandardného odpadu, či iných nečistôt, ktoré nevzniknú bežným užívaním upratovaných priestorov. Tieto či prípadne iné služby je možné objednať a plnenie bude fakturované samostatne nad rámec objednávky. Ak takéto osobitné upratovanie objednané nebude, zaväzuje sa Užívateľ služby po týchto neobvyklých činnostiach uskutočniť upratovanie na svoje náklady, a to najneskôr pred obvyklou dobou poskytovania služieb zo strany Upratovačky.

3.6 Rekonštrukciu v Priestoroch poskytovania služieb vyžadujúce dočasné prerušenie upratovania a iné dlhodobé pozastavenia upratovania (po dobu aspoň 14 dní) sa Užívateľ služby zaväzuje nahlásiť minimálne 1 mesiac pred ich začiatkom. V opačnom prípade má Upratovačka právo na plné uhradenie mesačného paušálu za upratovania, ktoré boli naplánované.

4. Cena 

4.1 Cena za upratovacie služby je uvedená v Objednávke upratovacích služieb.

4.2 Cena bude spravidla raz ročne navýšená o tzv. mzdovou infláciou stanovenou ako vyššou z nasledujúcich možností - a) medziročné percento nárastu minimálnej mzda stanovenej podľa nariadenia vlády b) percento nárastu priemernej mzdy zistenej Štatistickým úradom SR. Tieto ekonomické ukazovatele sú určujúce pre osoby poskytujúce svoje služby v oblasti upratovania. Navrhnutá cena pre obe strany je potom doporučená hodnota, ktorá by mala uľahčiť spojenie potenciálneho Užívateľa služby s Upratovačkou ochotnou za týchto podmienok službu vykonávať. V prípade mimoriadnych okolností je možné k zvýšeniu cien pristúpiť aj častejšie.

4.3 Anna sa zaväzuje o tejto zmene informovať Užívateľa služby písomne na kontaktný e-mail uvedený v Objednávke upratovacích služieb. Pokiaľ Užívateľ služby do 14 dní od oznámenia navýšenia ceny upratovacích služieb neukončí odoberanie upratovacích služieb výpoveďou podľa bodu 2.4 týchto podmienok, dojednáva Upratovačka a Užívateľ služby, že súhlasia s takto zvýšenou cenou.

4.4 Cena je splatná vždy do 15. dňa príslušného mesiaca, v ktorom má byť zaistené uskutočnenie upratovania zo strany Užívateľa na bankový účet uvedený v Objednávke. Cena za využité služby spoločnosti Anna bude menom Upratovačky sprostredkovaná spoločnosti Anna ako zástupcu pre výber platieb Upratovačky.

4.5 V prípade vzniku preplatku, ale nie len z dôvodu reklamácie alebo poskytnutej zľavy, má užívateľ právo na jeho vrátenie a to v lehote 30 dní odo dňa, kedy existenciu preplatku Anna potvrdila e-mailom.

 

5. Uzatvorenie Zmluvy o dielo

5.1 K uzavretiu Zmluvy o dielo dochádza tak, že Užívateľ služby umožní Upratovačke vstup do Priestorov poskytovania služieb, najmä odovzdaním kľúčov alebo vstupného kódu ku vstupným dverám a ďalej odovzdaním kľúčov od upratovacej miestnosti, príp. miestnosti, v ktorej bude mať Upratovačka prístup k vode a možnosť uloženia upratovacích prostriedkov pre výkon svojej činnostii.

5.2 Uzatvorením Zmluvy o dielo sa Upratovačka zaväzuje poskytovať Užívateľovi služby upratovacie služby v rozsahu a za podmienok stanovených v Objednávke upratovacích služieb a v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach, najmä v čl. 6.

5.3 Anna si vyhradzuje právo na zabezpečenie novej Upratovačky v prípade odstúpenia  Užívateľa služby od Zmluvy o dielo, alebo v prípade, kedy Upratovačka nie je schopná plniť Zmluvu o dielo.

 

6. Ostatné podmienky Zmluvy o dielo

Nad rámec dojednaní uvedených v týchto podmienkach vyššie a v Objednávke upratovacích služieb sa dojednávajú tieto podmienky poskytovania upratovacích služieb Upratovačkou Užívateľovi služby:

6.1 Užívateľ služby má právo na riadne a včasné poskytnutie upratovania v dojednanom rozsahu. 

6.2 Upratovačka je povinná poskytovať upratovacie služby s odbornou starostlivosťou, a to spôsobom a technologickými postupmi, zabezpečujúcimi dodržanie kvality upratovacích prác stanovenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo technických normách, inak v kvalite potrebnej k riadnemu výkonu činností vykonávaných v Priestoroch poskytovania služieb.

6.3 Upratovačka je pri poskytovaní upratovacích služieb povinná používať kvalitné upratovacie, čistiace a dezinfekčné upratovacie prostriedky a pomôcky.

6.4 Upratovačka je povinná o dokončení upratovania informovať Užívateľa služby, a to podpisom na rozpis upratovania.

6.5 Upratovačka je oprávnená vykonať upratovanie v ktorúkoľvek dohodnutú dobu, či ktorýkoľvek deň a po uvedenú dobu má právo prístupu do Priestorov poskytovania služieb. Užívateľ služby môže vzniesť požiadavku na konkrétny deň a čas upratovania. V dohodnutú dobu si Užívateľ služby objednáva kapacitu Upratovačky, za ktorú jej platí dohodnutý mesačný paušál. To platí aj v prípadoch, kedy zo strany Užívateľa služby nastane mimoriadna požiadavka na zrušenie upratovania (napr. v deň štátneho sviatku, pri absencií osôb v Priestoru poskytovania služieb apod.)

6.6 Užívateľ služby sa zaväzuje poskytnúť Upratovačke potrebnú súčinnosť vyplývajúcu zo zmluvných dojednaní alebo súčinnosť, ktorú Upratovačka odôvodnenie požaduje, a to najmä:

  • odovzdať Upratovačke kľúče alebo prístupové kódy od Priestorov poskytovania služieb, za účelom poskytnutia upratovacích služieb,
  • zabezpečiť Upratovačke počas doby poskytovania upratovania prístup k odberu vody a na vlastné náklady Upratovačke vodu dodať a ďalej umožniť Upratovačke použiť miesto pre výlev použitej vody. Pokiaľ prístup k odberu vody nebude zabezpečený, Upratovačka uskutoční upratovanie v rozsahu, v akom jej to okolnosti umožňujú,.
  • zabezpečiť Upratovačke uzamykateľnú miestnosť alebo skriňu,
  • vykonať samostatné upratovanie pri neobvyklej činnosti v zmysle čl. 3 odst. 3.5. týchto Podmienok, ak si neobjednal vykonanie zvláštneho upratovania u Upratovačky prostredníctvom spoločnosti Anna,
  • zabezpečiť, aby boli Priestory poskytovania služieb dostupné k upratovaniu a spôsobilé pre vykonanie upratovania, a to predovšetkým vyprataním od všetkých predmetov, ktoré bránia či môžu brániť vykonaniu upratovacích prác. Upratovačka nie je povinná zabezpečovať odstránenie týchto predmetov a elektronických zariadení pre riadny výkon svojej činnosti. Ak nebudú tieto predmety a elektronické zariadenia  odstránené, Upratovačka nie je povinná a oprávnená zabezpečiť ich odstránenie a vykonať upratovanie pod nimi a súčasne, Upratovačka nezodpovedá za vady upratovania spôsobené neodstránením týchto predmetov. Anna nepreberá zodpovednosť za tieto veci ani za škodu na nich spôsobenú.
  • zdržať sa všetkého, čo by bránilo vykonaniu upratovacích prác,
  • Užívateľ služby sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po ukončení upratovacích prác tieto práce prezrieť a skontrolovať,
  • zaväzuje sa zabezpečiť dodržiavanie uvedených povinností aj užívateľmi objektu, v ktorom dochádza k poskytovaniu služby.

6.7 V prípade omeškania Užívateľa služby s úhradou ceny v Objednávke (t.j.Odmeny za vykonané upratovanie) sa Užívateľ služby zaväzuje zaplatiť Upratovačke úroky z omeškania  vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Užívateľ služby sa zaväzuje Anne uhradiť poplatok za vystavenie každej jednotlivej upomienky na riadne neuhradenú faktúru. Poplatok je stanovený vo výške 4€ za každú jednu jednotlivú upomienku.

6.8 Užívateľ služby zodpovedá mimo iného za bezchybný stav vlastných elektrických a plynových spotrebičov a zariadení (napr. umývačka, chladnička, atď.), ktoré sú používané v rámci objednaných činností. Najmä je povinný zabezpečiť pravidelné revízie týchto elektrických a plynových spotrebičov. Zodpovedná osoba za Užívateľa služby vždy oboznámi Upratovačku s návodmi k používaniu jednotlivých elektrických a plynových spotrebičov a zariadení. Upratovanie elektrických zariadení, je úmerný dohodnutej frekvencií a zodpovedá štandardu bežného upratovania. 

6.9 Užívateľ služby berie na vedomie a súhlasí s tým, že s Upratovačkou neuzavrie iný zmluvný vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie upratovacích služieb Upratovačkou, bez vedomia spoločnosti Anna, ktorý by bol v rozpore so záujmami spoločnosti Anna, a ktorý by spôsobil akúkoľvek ujmu na strane spoločnosti Anna, a to ako po dobu trvania Objednávky upratovacích služieb, tak po dobu 1 roka po ukončení tejto Objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Anna. Porušenie tohto ustanovenia je dôvodom pre vymáhanie nároku na náhradu prípadnej škody zo strany spoločnosti Anna.

6.10 Postúpenie pohľadávok podľa § 1887 občianskeho zákonníka:

V prípade, že Užívateľ služby úplne neuhradí Upratovačke cenu za dielo podľa Zmluvy o dielo uzavretej medzi Užívateľom služby a Upratovačkou v nadväznosti na využitie služieb Anna, a to do 5. dňa od dňa splatnosti ceny diela, postupuje Upratovačka uplynutím tejto lehoty na Annu: 

a) celú svoju pohľadávku s príslušenstvom spočívajúcom v nároku na úhradu ceny za vykonanie diela, ktorú je povinný uhradiť Užívateľ služby Upratovačke na základe Zmluvy o dielo uzavretej medzi Užívateľom služby a Upratovačkou v nadväznosti na využitie služieb Anny;

b) celú svoju pohľadávku s príslušenstvom spočívajúcom v nároku na úhradu zmluvnej pokuty, ktorú je povinný uhradiť Užívateľ služby Upratovačke vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za cenu za dielo za každý, aj keď len začatý deň omeškania s hradením ceny za dielo na základe Zmluvy o dielo uzavretej medzi Užívateľom služby a Upratovačkou v nadväznosti na využitie služieb Anny.. 

Upratovačka za uvedených podmienok postupuje na Annu špecifikované pohľadávky týkajúce sa všetkých budúcich Zmlúv o dielo uzavretých s Užívateľmi služby v nadväznosti na využitie služieb Anny. Anna tieto budúce pohľadávky za uvedených podmienok prijíma.

Užívateľ služby s týmto postúpením budúcich pohľadávok výslovne súhlasí.


7. Kontrola uskutočňovania upratovacích služieb a riešenie reklamácií

7.1 S ohľadom na charakter vykonávanej činnosti je Užívateľ služby oprávnený reklamovať vady vykonanej práce Upratovačky bezodkladne po ich zistení, najneskôr však v deň upratovania, a to zaslaním vytýkaných vád na e-mail uvedený na webových stránkach spoločnosti Anna s tým, že je povinný popísať konkrétne vady upratovacích služieb

7.2 V prípade, že nebude služba reklamovaná spôsobom podľa predchádzajúceho odstavca, má sa za to, že bola uskutočnená riadne a v súlade s Objednávkou.

7.3 Anna sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu Užívateľa služby riešiť bezodkladne, a to zabezpečením uskutočnenia náhradného upratovania, ktoré bude uskutočnené najneskôr do jedného pracovného dňa od obdržania reklamácie, a to bezplatne.

7.4  prípade v poradí druhej oprávnenej reklamácie v priebehu po sebe idúcich 30 dní má Užívateľ služby popri práve na zabezpečenie bezplatného náhradného upratovania podľa čl. 7 odst. 7.3 týchto podmienok, právo na poskytnutie zľavy v podobe bezplatného uskutočnenia upratovacích služieb v bezprostredne nasledujúcom kalendárnom týždni.

7.5 V prípade v poradí tretej oprávnenej reklamácie v priebehu po sebe idúcich 30 dní má Užívateľ služby popri práve na zabezpečeníe bezplatného náhradného upratovania podľa čl. 7 odst. 7.3. týchto podmienok, právo na odstúpenie od Zmluvy o dielo s Upratovačkou a zabezpečenie inej Upratovačky od spoločnosti Anna.

7.6 V prípade, že Upratovačka spôsobí porušením svojich zmluvných povinností Užívateľovi služby škodu, má Užívateľ služby nárok na ich náhradu. Upratovačka je povinná mať pre tieto účely uzavretú poistnú zmluvu. Je povinnosťou upratovačky poistnúť udalosť riešiť na svojú zodpovednosť. Anna sa zaväzuje poskytnúť primeranú súčinnosť, ako napríklad predať kontaktnú údaje a pod.


8. Hodnotenie upratovacích služieb

8.1 Čas od času vyzve Anna Užívateľa služby, aby vložil hodnotenie daných upratovacích služieb Upratovačky, pričom môže uviesť nepovinný komentár či spätnú väzbu týkajúcu sa daných upratovacích služieb prostredníctvom technologickej platformy Anna. O Vašu spätnú väzbu stojíme. Len vďaka nej môžeme zlepšovať kvalitu našich služieb.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Užívateľ služby udeľuje podľa príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, poskytnutých spoločnosti Anna. Spracovanie predmetných osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie podľa Objednávky upratovacích služieb.

9.2 Osobné údaje Užívateľa služby budú spracované iba po dobu poskytovania upratovacích služieb a iba pre účely plnenia Objednávky. 

9.3 Anna informuje Užívateľa služby o jeho práve prístupu k osobným údajom a práve na opravu osobných údajov. Pokiaľ Užívateľ služby zistí alebo sa domnieva, že Anna uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Užívateľa služby alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účely ich spracovania, má právo požadovať spoločnosť Anna o vysvetlenie, požadovať, aby bol takto vzniknutý stav odstránený, môže sa jednať najmä o blokovanie poskytnutých osobných údajov, uskutočnením ich opravy, ich doplnením či likvidáciou.

9.4 Užívateľ služby týmto udeľuje spoločnosti Anna výslovný súhlas so zasielaním obchodných informácií týkajúcich sa jej služieb na elektronickú adresu. Anna informuje Užívateľa služby, že súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu môže kedykoľvek odvolať.


10. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1 Tieto Podmienky platia subsidiárne pre jednotlivé Zmluvy o dielo a Objednávky upratovacích služieb.

10.2 Užívateľ služby udeľuje spoločnosti Anna svoj výslovný predchádzajúci súhlas na postúpenie všetkých práv a povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy inej osobe (zmena zmluvnej strany). V prípade zmeny zmluvnej strany spoločnosť Anna zodpovedá za splnenie povinností zo zmluvy, ktoré jej vznikli do zmeny zmluvnej strany, spoločne a nerozdielne so svojim právnym nástupcom.

10.3 Užívateľ služby písomným potvrdením Objednávky upratovacích služieb potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami a že s nimi súhlasí.

10.4 Rozhodné právo - tieto Všeobecné zmluvné podmienky sa riadia právom Českej republiky.

10.5 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13.10.2023.