Upratovacie služby Anna

Informácie o spracovanie osobných údajov

Obchodná spoločnosť Andulka s.r.o., IČO: 2813665, so sídlom Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 370 01, prevádzkujúca administratívnu a technologickú platformu (ďalej len ,,Platforma”) na internetových stránkach www.nasaanna.sk (ďalej len ,,Spoločnosť”),  ako správca osobných údajov, si týmto dovoľuje informovať užívateľa Platformy (ďalej tiež iba ,,subjekty údajov”) o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov zo strany Spoločnosti, vrátane rozsahu práv a subjektov údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov zo strany Spoločnosti. 

 

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACOVÁVÁME?

Spoločnosť spracováva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len ,,Nariadenie”) a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi Českej republiky v oblasti ochrany osobných údajov tieto osobné údaje: 

a) identifikačné a adresné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČ, sídlo subjektu);

b) informácie vyžadované platnými právnymi predpismi pre daňové účely: meno a priezvisko alebo názov firmy, adresa trvalého bydliska alebo sídlo firmy, miesto narodenia, dátum narodenia, identifikačné číslo daňového poplatníka, štát, kde ste rezidentom, DIČ, identifikačné číslo bankového účtu, vlastníka čísla účtu

Spoločnosť spracováva osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi a v rozhlasu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie týchto stanovených účelov. 

 

2) K AKÝM ÚČELOM A NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH TITULOV VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

a) Zmluvu o poskytovaní služieb 

 • Spracovanie osobných údajov v rozsahu - meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČ, sídlo subjektu je nevyhnutné pre sprostredkovateľskú činnosť na základe Zmluvy o poskytovaní služieb, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, a následné plnenie práv a povinností z tejto zmluvy, vrátane vedenia evidencie o týchto zmluvných vzťahoch a súvisiacej komunikácie medzi Vami a Spoločnosťou prostredníctvom platformy. 

b) Objednávku o zabezpečení upratovacích služieb

 • Spracovanie osobných údajov v rozsahu - meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa je nevyhnutné pre sprostredkovateľskú činnosť na základe Objednávky o zabezpečení upratovacích služieb, ktorej zmluvnou strany je subjekt údajov, a následne plnenie práv a povinností z tejto zmluvy, vrátane vedenia evidencie o týchto zmluvných vzťahoch a súvisiacej komunikácie medzi Vami a Spoločnosťou prostredníctvom Platformy.  

c) Ochrana právnych záujmov (nárokov)

 • Spracovanie osobných údajov v obmedzenom rozsahu nevyhnutnom pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti spočívajúcich vo vymáhaní nárokov Spoločnosti voči tretím osobám a na zaistení obrany proti nárokom uplatneným voči Spoločnosti. 

d) Marketing a propagácia Spoločnosti a služieb Platformy prostredníctvom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných zdelení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti

 • Spoločnosť zhromažďuje a spracováva osobné údaje subjektov údajov v rozsahu - e-mailová adresa. 
 • Z odberu ponukových e-mailov sa môže kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz pre odhlásenie v zasielaných správach. 

e)  Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a Článku 14 poskytujeme transparentné informácie o spracovaní osobných údajov subjektov údajov, ktoré firma Andulka services s.r.o. oslovuje formou nezáväznej ponuky na zaistenie upratovania spoločných priestorov bytových domov prostredníctvom poštových služieb.

 • Účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie - spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov firmy Andulka services s.r.o.
 • Kategória dotknutých osobných údajov - Andulka services spracováva výhradne tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne názov právnickej osoby, sídlo právnickej osoby.
 • Príjemcovia osobných údajov - zástupcovia firmy Andulka services s.r.o. a prípadné logistické firmy.
 • Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené - z povahy služby nie je možné jednoznačne túto dobu vymedziť. Údaje sú uložené do momentu, kedy nás subjekt údajov informuje, či má o službu záujem alebo nie. Nezáväzná ponuka je poskytovaná za účelom napomôcť starostlivosti riadneho hospodára so záujmom zabezpečiť kvalitný servis v oblasti upratovania, ktorý je bežnou ľudskou potrebou.
 • Osobné údaje subjektov údajov pochádzajú z verejne dostupných zdrojov z portálu minv.sk, prípadne iných verejne dostupných zdrojov.

f) Pre reportovanie potrebných informácií v súlade s právnymi predpismi pre daňové účely (najmä smernica DAC7)

 • Spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko alebo názov firmy, adresa trvalého bydliska alebo sídlo firmy, miesto narodenia, dátum narodenia, identifikačné číslo daňového poplatníka, štát, kde ste rezidentom, DIĆ, identifikačné číslo bankového účtu, vlastníka čísla účtu, je nevyhnutné pre reportovanie potrebných informácií v súlade s právnymi predpismi pre daňové účely (najmä smernica DAC7).

Kontaktné údaje správcu osobných údajov - info@naseandulka.cz

 

3. KTO VŠETKO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov vedľa Spoločnosti, ich zamestnancov a iných poverených osôb spracovávaný tiež partneri Spoločnosti. Externí partneri, ktorí ako spracovatelia môžu spracovávať Vaše osobné údaje, si Spoločnosť dôkladne vyberá a zverí osobné údaje iba tým, ktorí poskytujú dostatočné záruky zaistenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo najmä dôjsť k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu predávaných, uložených alebo inak spracovaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. 

Ďalšími subjektmi, které môžu mať prístup k Vašim osobným údajom, sú či v budúcnu môžu byť:

 • osoby, ktoré pre Spoločnosť zaisťujú technický provoz, určité služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré Spoločnosť pre tieto služby využíva (napr. dodávatelia softvérových a IT systémov; poskytovanie komunikačných služieb;
 • osoby, ktoré Spoločnosti poskytujú poradenské služby (napr. advokátne kancelárie);

Spoločnosť je ďalej povinná niektoré Vaše osobné údaje predávať na základe platných právnych predpisov, napr. správnym orgánom, súdu alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným právnym, trestným alebo občianskym nariadením. 

 

4. PO AKÚ DOBU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSŤ SPRACOVÁVÁ?

 • Vaše osobné údaje Spoločnosť spracováva po dobu realizácie zmluvného vzťahu a ďalej nasledujúcich 5 rokov po ukončení tohto zmluvného vzťahu, a to najmä s ohľadom na prípadné budúco nároky voči Vám či z Vašej strany voči Spoločnosti. Osobné údaje, pre ich spracovanie už pominul účel, alebo uplynula doba, po ktorú môžu byť tieto údaje spracované, sú bezodkladné a nevratne zlikvidované. 
 • V prípade spracovania Vašich osobných údajov na základe zákonných povinností, Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje po dobu určenou právnymi predpismi, a to najmä daňovými a účtovnými predpismi. 
 • V prípade oprávneného záujmu Spoločnosti, spracovávame Vaše osobné údaje po dobu stanovenú podľa jednotlivých účelov, a to s ohľadom na konkrétne oprávnený záujem. 

 

5. AKÉ MÁTE PRÁVA VO VZŤAHU K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV ZO STRANY SPOLOČNOSTI?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte ako subjekt údajov nasledujúce práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (pokiaľ je spracovanie na súhlase založené);
 • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informácie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú Spoločnosťou spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informácia podľa č. 15 Nariadenie);
 • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanou a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby osobné údaje bolo predané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky prevoditeľné); 
 • Právo na opravu (právo požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravilo nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú);
 • Právo na obmedzenie spracovania (právo požadovať, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie, mj.v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu, Spoločnosť overuje správnosť údajov; alebo pokiaľ by zo strany Spoločnosti boli osobné údaje spracovávané protiprávne, ale nechcete previesť ich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovať, aby Spoločnosť Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazala, mj. pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na ktorého základe boli osobné údaje Spoločnosti spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny titul pre spracovanie, alebo pokiaľ by zo strany Spoločnosti boli osobné údaje spracovávané protiprávne);
 • Právo obrátiť sa svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov. 

 

6) AKO MÔŽETE SPOLOČNOSŤ KONTAKTOVAŤ?

V prípade akejkoľvek otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov či uplatnení vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Spoločnosť písomne na adrese Žižkova tř. 309/12, České Budějovice 6, 370 01 či na e-mailovej adrese: info@naseandulka.cz

 

Informácie ohľadom cookies a ich spracovanie nájdete na stránke TU