Upratovacie služby Anna

Zmluva o poskytovaní služieb

Uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Táto zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len ,,zmluva”) je právnou dohodou medzi nezávislou spoločnosťou podnikajúcou v predmete upratovacích služieb (ďalej iba ,,zákazník”) a spoločnosťou Andulka services s.r.o. 

Andulka services s.r.o.
IČ: 28136659
so sídlom: Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice 6
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 19537
zastúpená: Jméno Příjmení na základe plnej moci udelenej dňa XX.XX.XXXX
(ďalej tiež iba ,,Anna”)

a

Názov: 
IČO: 
DIČ: 
so sídlom: 
je zapísaný u Okresného úradu 
(ďalej tiež iba „Zákazník“)

(Anna a Zákazník ďalej spoločne tiež iba „zmluvné strany“), uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku túto zmluvu.

 

Článok I. 
Vymedzenie pojmov

1. Pre účely tejto zmluvy sa rozumie: 

Anna – obchodná spoločnosť Andulka services s.r.o. je podnikateľským subjektom poskytujúcim administratívnu a technologickú podporu podnikateľskej činnosti Zákazníkom (ďalej len ,,služby”) v predmete činnosti čistiace a upratovacie služby a prepája záujemcu o upratovacie služby so svojimi Zákazníkmi, ktorí majú záujem upratovacie služby v daný čas a v danom mieste poskytovať.  

Zákazník – fyzická alebo právnická osoba samostatne podnikajúca na základe platného živnostenského oprávnenia v predmete činnosti čistiace a upratovacie služby, ktorá poskytuje svojim menom a na svoju zodpovednosť upratovacie služby konečným užívateľom služby na základe samostatného právneho vzťahu, založeného zmluvou o dielo. 

Upratovačka – je zákazníkov predstavený, zamestnanec alebo dodávateľ (osoba realizujuca pre zákazníka upratovacie služby, ktorá nie je jeho zamestnancom): (a) ktorý splňuje v danom okamžiku platné podmienky spoločnosti Anna pre aktívne upratovačky využívajúce služby Anna; (a) ktorému spoločnosť Anna poskytla oprávnenie pre prístup k službám Anna za účelom poskytovania upratovacích služieb zákazníkovým menom. 

Užívateľ upratovacích služieb/Užívateľ služby – fyzická alebo právnická osoba dopytujúca upratovacie služby, ktorá vstupuje so Zákazníkom do samostatného zmluvného vzťahu, na ktorého základe sú Zákazníkom poskytované upratovacie služby. 

Predmetné priestory/Priestory - sa rozumie priestory určené Užívateľom služby, v ktorých sa uskutočňujú upratovacie služby prostredníctvom služieb Anna, a to Zákazníkom a jeho Upratovačkami.

Upratovacími službami – sa rozumie poskytovanie služieb upratovania pre Užívateľov upratovacích služieb prostredníctvom služieb Anna, a to zákazníkom a jeho Upratovačkami. 

Objednávka upratovacích služieb - objednávka medzi Annou a konečným užívateľom služby, prostredníctvom ktorej Anna zaisťuje pre Zákazníka a jeho Upratovačky príležitosti poskytnúť Užívatrovi služby upratovacie služby. 

Zmluva o dielo – zmluva uzatvorená konkludentne medzi Užívateľom služby a Zákazníkom, ktorí prostredníctvom Upratovačka poskytne upratovacie služby Užívateľovi služby. Zmluva o dielo je samostatným právnym vzťahom medzi Zákazníkom a Užívateľom služby, za ktorého riadne plnenie, nesie plnú zodpovednosť Zákazník. Anna nie je zmluvnou stranou zmluvy o dielo a nevzniká jej z tejto zmluvy žiadna právna povinnosť.

 

Článok II. 
Úvodné prehlásenie zmluvných strán    

1. Anna prehlasuje, že je prevádzkovateľom technologickej platformy a má odborné skúsenosti, znalosti a know-how, na ktorých základe je schopná generovať v oblasti upratovacích služieb zákazky pre Zákazníka za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

2. Zákazník prehlasuje, že má záujem o obchodnú spoluprácu s Annou, spočívajúcu v užívaní technologických a administratívnych služieb na podporu svojich podnikateľských činnosti. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Anna je poskytovateľom administratívnej a technologickej podpory a neposkytuje upratovacie služby. 

3. Prehlásenie stran. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že za účelom generovania obchodných príležitosti, poskytovania technologickej podpory a za účelom administratívnej podpory od spoločnosti Anna pre Zákazníka uzatvárajú túto zmluvu.  

 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

Anna sa zaväzuje poskytovať po dobu trvania tejto zmluvy administratívnu a technologickú podporu podnikateľskej činnosti Zákazníka podľa tejto zmluvy. Zákazník sa zaväzuje za takto poskytnuté služby hradiť Anne servisný poplatok. 

 

Článok IV. 
Vymedzenie vzťahu medzi zákazníkom a užívateľom

Vzťah zmluvných strán - Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že na základe ním poskytovania upratovacích služieb vzniká medzi Zákazníkom a Užívateľom Zmluva o dielo teda, právne záväzný priamy obchodný vzťah, ktorého účastníkom nie je spoločnosť Anna. Za akékoľvek povinnosti či záväzky voči Užívateľom alebo tretím stranám, k ich vzniku došlo na základe poskytnutia upratovacích služieb Zákazníkom, nesie výhradnú zodpovednosť zákazník. 

Kontaktné údaje - Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Anna môže užívateľovi na základe primeraného požiadavku oznámiť zákazníkovi kontaktné údaje a/alebo údaje o poistení. 

 

Článok V.
Vymedzenie vzťahu medzi Annou a Zákazníkom

1. Vzťah zmluvných strán. Anna prepája záujemcu o upratovacie služby (potencionálny Užívateľ služby) so svojimi Zákazníkmi, ktorí majú záujem upratovacie služby v daný čas a v danom mieste poskytovať. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že na základe toho, že spoločnosť Anna poskytuje Zákazníkovi administratívnu a technologickú platformu a generuje v oblasti upratovacích služieb nové zákazky, vzniká medzi Annou a Zákazníkom právne záväzný, priamy obchodný vzťah s rovným postavením Anny a Zákazníka ako dvoch samostatných podnikateľských subjektov. Anna neriadi ani neovláda Zákazníka či jeho Upratovačku pri plnení tejto zmluvy. Zákazník a jeho Upratovačka nie sú oprávnení Annu zaväzovať a zaručuje sa, že sa nebude vydávať za zamestnanca, konateľa ani splnomocneného zástupcu Anny alebo jej pobočky. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že táto zmluva nie je pracovnou zmluvou a na jej základe nevzniká medzi spoločnosťou Anna a Zákazníkom (ani ich Upratovačkami) žiadny pracovný pomer (z pohľadu pracovného práva, daňového práva alebo práva sociálneho zabezpečenia). Vo vzťahu medzi Zákazníkom a spoločnosťou Anna nesie a ponesie výhradnú zodpovednosť za poskytovanie upratovacích služieb svojimi Upratovačkami zákazník. 

2. Odmena za upratovacie služby je výsledkom stretu priania užívateľa služby, koľko je ochotný zaplatiť za danú službu a priania Zákazníka, za ktorú je ochotný službu poskytnúť. Na základe toho Anna prepája užívateľa služby so Zákazníkmi, ktorí sú ochotní za daných podmienok službu uskutočniť. Navrhnutá cena pre obe strany je potom doporučená hodnota, ktorá by mala uľahčiť spojenie potencionálneho Užívateľa služby so Zákazníkom ochotným za týchto podmienok službu vykonávať. Obe strany majú možnosť finálnu cenu ľubovoľne ovplyvňovať. 

3. Prijímanie zákaziek. Zákazník a jeho Upratovačky majú právo vygenerovanú zákazku od Anny prijať alebo odmietnuť. Prijatím zákazky Zákazník súhlasí s uzatvorením Zmluvy o dielo s Užívateľom služby. Tým akceptuje rozsah upratovania, frekvenciu upratovania i kvalitu vyžadovanú Užívateľom služby, ktoré boli Zákazníkovi vopred prezentované prostredníctvom spoločnosti Anna alebo niektorým z jej zástupcov.

4. Upratovanie uskutočnené inou osobou. Pokiaľ Zákazník plní svoj záväzok z tejto zmluvy a zo zmluvy o dielo prostredníctvom svojich upratovačiek, nesie za toto plnenie prostredníctvom nich rovnakú zodpovednosť, akoby plnil sám. Túto skutočnosť má povinnosť Zákazník nahlásiť v dostatočnej dobe pred uskutočnením samotnej služby spoločnosti Anna. 

5. Informačná povinnosť. Zákazník a jeho Upratovačky berú na vedomie a prijímajú požiadaviek Užívateľa služby priebežne informovať o stave upratovania a o jeho zmenách prostredníctvom poznámky v rozpise a technologickej podpory spoločnosti Anna. 

 

Článok VI.
Vymedzenie vzťahu medzi zákazníkom a upratovačkou

Vzťah zmluvných strán - Za akékoľvek povinnosti či záväzky voči Upratovačkám, k ich vzniku došlo na základe Zákazníkovho vzťahu s jeho Upratovačkami (vrátane poskytnutia upratovacích služieb), nesie výhradnú zodpovednosť Zákazník. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že bude vykonávať výhradnú kontrolu nad Upratovačkami a dodržiavať všetky platné právne predpisy (vrátane predpisov týkajúcich sa daní, sociálneho poistenia a pracovnoprávnych vzťahov) upravujúce zákazníkov vzťah s jeho Upratovačkami či inak s ním súvisiaci. 

Zodpovednosť za upratovačky - Zákazník berie na vedomie, že za všetkých okolností nesie voči užívateľom a spoločnosti Anna zodpovednosť a zodpovedá za konanie a pochybenie svojich Upratovačiek. 

 

Článok VII.
Požiadavky na upratovanie

1. Kontrola kvality. Užívateľ služby požaduje riadne a kvalitné plnenie upratovacích služieb. Kontrola kvality upratovania je zabezpečená predovšetkým Užívateľom služby, a to napr. na základe rozpisu vyvesenom v priestoroch, ktoré sú predmetom upratovania. Kvôli zabezpečeniu kvality požaduje v rozpise určiť rozsah každého konkrétneho upratovania a presný deň vykonania, ďalej tiež informovať o dokončení upratovania a o všetkých zmenách, ktoré pri upratovaní nastali. 

2. Hodnotenie služby užívateľom. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že:(a) po realizovaní upratovacej služby bude užívateľ upratovacej služby vyzvaný spoločnosťou Anna, aby danú službu ohodnotil prostredníctvom technologickej platformy Anna pričom môže uviesť nepovinný komentár či spätnú väzbu týkajúcu sa daných upratovacích služieb. 

3. Priemerné hodnotenie. Zákazník berie na vedomie, že prianím spoločnosti Anna je umožniť užívateľom prístup k službám vysokej kvality prostredníctvom administratívnej a technologickej platformy spoločnosti Anna. Aby každá Upratovačka mohla naďalej využívať prístup k administratívnej a technologickej platforme Anna, musí jej priemerné hodnotenie zo strany užívateľov prekračovať minimálne prijateľné priemerné hodnotenie stanovené spoločnosťou Anna pre danú oblasť,  ktorého výšku môže spoločnosť Anna podľa vlastného uváženia čas od času aktualizovať (ďalej len ,,minimálne priemerné hodnotenie”). 

4. Reklamácie. I) Na základe oprávnenej reklamácie od Užívateľa služby v deň upratovania Zákazník súhlasí s tým, že zaistí náhradné upratovanie, ktoré bude realizované najneskôr do jedného pracovného dňa od obdržania reklamácie, a to bezplatne. II) V prípade  v poradí druhej oprávnenej reklamácie Užívateľa služby v priebehu po sebe idúcich 30 dní, Zákazník výslovne súhlasí s tým, že vedľa zaistenia bezplatného náhradného upratovania zaistí pre Užívateľa služby tiež bezplatné upratovania v bezprostredne nasledujúcom kalendárnom týždni. III) V prípade v poradí tretej oprávnenej reklamácie Užívateľa služby v priebehu po sebe idúcich 30 dní Zákazník akceptuje, že Užívateľ služby má právo odstúpiť od Zmluvy o dielo. 

Na základe žiadosti od Užívateľa služby, opakovaných reklamáciách, porušenia zmluvy, hodnotenie nižšieho než je minimálne priemerné hodnotenie či akékoľvek podozrenie z poškodenia dobrého mena spoločnosti Anna, jej obchodnej značky, povesti alebo obchodnej činnosti spoločnosti Anna alebo jej pobočiek má Anna právo odstúpiť od tejto zmluvy, Zákazníkovi odobrať služby Anny ohľadom konkrétneho Užívateľa služby, či ľubovoľnej skupiny Užívateľov služby, a to podľa posúdenia Anny. Anna si ďalej ponecháva právo podľa výhradného a primeraného uváženia Zákazníkovi deaktivovať využívanie administratívnej a technologickej podpory Anna. 

Zákazník súhlasí, že prípadné reklamácie môžu byť komunikované priamo Užívateľom služby alebo i prostredníctvom spoločnosti Anna.  

 

Článok VIII.
Požiadavky na Zákazníka

1. Dokumentácia a odbornosť. Zákazníka berie na vedomie a súhlasí s tým, že 

a) mať všetky oprávnenia, licencie a povolenia vyžadované právnym poriadkom Slovenskej republiky pre výkon samostatnej zárobkovej činnosti. Zákazník súhlasí s tým, že je zdravotne spôsobilá k výkonu podnikateľskej činnosti. 

b) vykonávať upratovacie služby s odbornou starostlivosťou, a to spôsobom a technologickými postupmi zabezpečujúcimi dodržanie kvality upratovacích prác stanovenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, alebo technických normách alebo v  kvalite potrebnej k riadnemu výkonu činností vykonávaných v priestoroch Užívateľa služby; disponovať odbornými znalosťami a skúsenosťami a udržovať vysoký štandard profesionality, výkonu služby a zdvorilého prístupu. 

Anna si vyhradzuje právo nezávisle, z času na čas overovať dokumentáciu Zákazníka, a to spôsobom, ktorý považuje podľa svojho primeraného uváženia za vhodný. 

2. Poistenie. Zákazník súhlasí s tým, že po dobu platnosti tejto zmluvy zabezpečí pre svoju samostatnú podnikateľskú činnosť komerčné poistenie zodpovednosti podnikateľa za spôsobenú škodu. 

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že spolu s každou Upratovačkou nesie výhradnú zodpovednosť za prijatie takých opatrení, ktoré môžu byť primerané a vhodné, vrátane zabezpečenia odpovedajúcich poistení, ktoré spĺňajú požiadavky všetkých platných právnych predpisov. 

3. Mlčanlivosť. Zákazník súhlasí s tým, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v rámci obchodnej spolupráce podľa tejto zmluvy, najmä o zákazníkoch, cenách služieb, ďalej o know-how Anny a o obsahu tejto zmluvy, a to i po jej skončení. 

4. Vlastné zdroje. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že si pre uskutočňovanie činnosti podľa tejto zmluvy a podľa zmluvy o dielo zabezpečí vlastné pomôcky, upratovacie prostriedky a ostatné nástroje, ktoré potrebuje pre kvalitné vykonanie služby a dopraví sa na miesto plnenia v dohodnutých termínoch na vlastné náklady.

5. Doba vykonávania upratovania. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým vykonávať upratovanie pre Užívateľa služby v (Zákazníkom zvoleny a dopredu nahláseným) upratovacím dňom v dobe od 7:00 hodín do 21:00 hodín. Rozumieme, že táto doba je preferovaná Užívateľom služby, napriek tomu je možné sa v prípade súhlasu Užívateľom služby dohodnúť inak.

6. Zákazník berie na vedomie a zaväzuje sa nevykonávať upratovacie služby pre užívateľa služby na území SR, s ktorým má či mal v minulosti uzavretú zmluvu prostredníctvom spoločnosti Anna, nevykonávať upratovacie služby ani pre jednotlivých obyvateľov domu alebo užívateľov predmetných priestorov, v ktorých zabezpečuje spoločnosť Anna upratovanie predmetných priestorov a nevykonávať žiadnu inú činnosť, ktorá by bola v rozpore so záujmami spoločnosti Anna, a ktorý by mala či mohla mať konkurenčnú povahu a spôsobila akúkoľvek ujmu na strane spoločnosti Anna, a to ako po dobu trvania tejto zmluvy, tak po dobu 1 roku po ukončení tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Anna. Porušenie tohto ustanovenia je dôvodom pre okamžité rozviazanie zmluvného vzťahu so Zákazníkom a jeho Upratovačkami. 

 

Článok IX.
Finančné podmienky 

1. Súhlas so zastúpením pre príjem platieb. Zákazník menuje spoločnosť Anna svojim dočasným zástupcom pre príjem platieb a vystavovanie dokladov, a to výhradne od Užívateľov služby, s ktorými Zákazník uzavrie zmluvu o dielo. Zákazník súhlasí s tým, že platba týmto spôsobom uhradená spoločnosti Anna je považovaná za platbu uhradenú Užívateľom služby priamo Zákazníkovi. 

2. Doklady. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci administratívnej podpory Anny vystaví Anna menom Zákazníka účtenky, faktúry alebo daňové doklady. Pomocou technologickej platformy budú Zákazníkovi tieto doklady doručené. Zákazník má povinnosť, doklady bezodkladne skontrolovať. Akékoľvek opravy alebo návrhy na opravy účteniek, faktúr alebo daňových dokladov za upratovacie služby musia byť spoločnosti Anna písomné predložené do troch (3) pracovných dní od dokončenia takýchto upratovacích služieb. V prípade, že k takémuto oznámeniu nedôjde, spoločnosť Anna neponesie zodpovednosť za akékoľvek chyby na dokladoch a ich opravení ani za prepočítanie či úhradu platieb. 

3. Servisný poplatok. Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosti Anna každý mesiac uhradí servisný poplatok, z každej platby obdržanej od Užívateľa služby za poskytnuté upratovacie služby v danom mesiaci, a to vo výške 40% z každej obdržanej platby. 

4. Zmena výpočtu servisného poplatku. Anna si vyhradzuje právo na zmenu výpočtu servisného poplatku kedykoľvek, a to podľa svojho uváženia na základe faktorov na miestnom trhu a bude Zákazníka v prípade takejto zmeny informovať emailom alebo inak elektronicky. Ďalšie využívanie služieb Anna po akejkoľvek takejto zmeny výpočtu servisného poplatku predstavuje súhlas Zákazníka s takouto zmenou.

5. Platba Zákazníkovi. Anna je povinná po započítaní jej nároku na úhradu servisného poplatku či iných jej nárokov voči Zákazníkovi, poukázať finančné prostriedky uhradené Užívateľmi služieb Zákazníkovi za poskytnuté upratovacie služby, na účet Zákazníka, ktorý Zákazník oznámi spoločnosti Anna v dostatočnom predstihu. 

6. Zápočet nároku. Zákazník berie na vedomí a súhlasí s tým, že Anna môže uskutočňovať jednostranný zápočet nárokov spoločnosti Anna na úhradu servisného poplatku či na úhradu zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oproti nárokom Zákazníka voči spoločnosti Anna na vyplatenie finančných prostriedkov obdržaných od Užívateľov upratovacích služieb. 

7. Dane a účtovníctvo. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Zákazník a každá/ý z jeho Upratovačiek nesú plnú zodpovednosť za vedenie účtovníctva prípadne daňové evidencie, platenia daní a odvodov zo svojho vlastného príjmu, či iné povinnosti tak ako je vyžadované platnými zákonmi. 

8. Zmena ceny upratovacej služby. Cena za poskytnuté služby sa môže v čase meniť v závislosti na požiadavkách upratovačky a užívateľa služby. 

9. Charakter platieb. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že žiadnu z platieb podľa tejto zmluvy nepovažujú za zálohovú. Za zálohovú platbu sa medzi zmluvnými stranami považuje len taká platba, ktorá bola oboma zmluvnými stranami za zálohovú označená. Úročenie prípadných zálohových platieb zmluvné strany týmto výslovne vylučujú.

 

Článok X.
Trvanie zmluvy

1. Doba platnosti zmluvy. Táto zmluva vstúpi do platnosti v deň podpisu tejto zmluvy (elektronicky či iným spôsobom) a uzatvára sa na dobu neurčitú. 

2. Ukončenie. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať, a to z akéhokoľvek dôvodu či bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota činí jeden kalendárny mesiac a začína plynúť od prvého dňa v mesiaci bezprostredne nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. Spoločnosť Anna môže ďalej túto zmluvu vypovedať i bez výpovednej lehoty s okamžitou účinnosťou v prípade, že Zákazník už ďalej nespĺňa zákonné podmienky alebo štandardy a zásady spoločnosti Anna pre poskytovanie upratovacích služieb. O takomto ukončení spoločnosť Anna Zákazníka bezodkladne informuje.  

 

Článok XI.
Zmluvné pokuty

1. Porušenie povinnosti. V prípade porušenia povinnosti Zákazníkovi poskytovať upratovacie služby podľa zmluvy o dielo riadne a včas, si ponecháva  Anna výhradné právo na účtovanie jednorázového poplatku vo výške 40 € za každý jednotlivý prípad.

2. Porušenie mlčanlivosti a výpovednej doby. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa Článku VIII. odst. 3) či v prípade nedodržania minimálnej výpovednej doby podľa Článku X. odst. 2) je Zákazník povinný uhradiť spoločnosti Anna zmluvnú pokutu vo výške 1.200€ za každé jednotlivé porušenie.  

3. V prípade porušenia povinnosti Zákazníka podľa článku VIII. bodu 6) tejto zmluvy je Zákazník povinný uhradiť spoločnosti Anna zmluvnú pokutu vo výške 4.000€ za každé jednotlivé porušenie. 

4. Dojednaním o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to i v prípade, kedy škoda presahuje zmluvnú pokutu. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút je zjednaná primerane s prihliadnutím k potencionálnej výške škody pri porušení povinnosti z tejto zmluvy. 

 

Článok XII.
Záverečné ustanovenie 

1. Zmena zmluvy. Spoločnosť Anna si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať úpravu tejto zmluvy, a to s platnosťou od okamihu oznámenia nového znenia zmluvy prostredníctvom emailu na online portály, ktorý je k dispozícií v rámci služieb Anny alebo inak elektronicky Zákazníkovi. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že používaním služieb Anna po oznámení nového znenia zmluvy prejavuje týmto súhlas a je ním viazaná.

2. Rozhodné právo. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. 

3. Postúpenie. Zákazník nesmie úplne ani čiastočne postúpiť či previesť túto zmluvu ani žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, tým nie je dotknutý článok XII bod 4 tejto zmluvy - postúpenie pohľadávok podľa čl. XII bodu 4 tejto zmluvy písomný súhlas nevyžaduje Spoločnosť Anna môže túto zmluvu alebo niektoré či všetky svoje práva alebo povinnosti podľa tejto zmluvy úplne či čiastočne, z času na čas a bez súhlasu postúpiť či previesť na inú osobu.

4. Postúpenie pohľadávok podľa § 1887 občianskeho zákonníku. V prípade, že Užívateľ služby celkom neuhradí Zákazníkovu cenu za dielo podľa Zmluvy o dielo uzavretej medzi Užívateľom služby a Zákazníkom v nadväznosti na využitie služieb Andulky, a to do 5. dňa odo dňa splatnosti ceny diela, postupuje Zákazník uplynutím tejto lehoty na Andulku:

a) celú svoju pohľadávku s príslušenstvom spočívajúcom v nároku na úhradu ceny za vykonanie diela, ktorú je povinný uhradiť Užívateľ služby Zákazníkovi na základe Zmluvy o dielo uzavretej medzi Užívateľom služby a Zákazníkom v nadväznosti na využitie služieb Andulky;

b) celú svoju pohľadávku s príslušenstvom spočívajúcom v nároku na úhradu zmluvnej pokuty, ktorú je povinný uhradiť Užívateľ služby zákazníkovi vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za cenu za dielo za každý, aj zahájený deň omeškania s hradením ceny za dielo na základe Zmluvy o dielo uzavretej medzi Užívateľom služby a Zákazníkom v nadväznosti na využitie služieb Anny.
Zákazník za uvedených podmienok postupuje na Annu špecifikované pohľadávky týkajúce sa všetkých budúcich Zmlúv o dielo uzavretých s Užívateľom služby v nadväznosti na využitie služieb Anny. Anna tieto budúce pohľadávky za uvedených podmienok prijíma.

5. Úplne znenie zmluvy. Táto zmluva, vrátane úvodnej časti a všetkých doplnkových zmluvných podmienok, predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán vo veci daného predmetu zmluvy a nahradzuje a zneplatňuje všetky predchádzajúce a súbežné zmluvy či ujednania týkajúce sa takéhoto predmetu. V rámci tejto zmluvy sa výrazmi ,,vrátane” a ,,zahrňovať” rozumie spojenie ,,vrátane, nie však výlučne”. 

6. Oddeliteľnosť. Ak bude ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy na základe ktoréhokoľvek práva posúdené úplne alebo čiastočne ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, nebudú takéto ustanovenia alebo ich časti v danom rozsahu považované za súčasť tejto zmluvy, ale zákonnosť, platnosť a vymáhateľnosť ostatných častí tejto zmluvy tým nebude dotknutá. V takom prípade zmluvné strany nahradia nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie (alebo jeho časť) ustanovením (alebo jeho časťou), ktoré sú zákonné, platné a vymáhateľné, a ktoré majú vzhľadom k obsahu a účelu tejto zmluvy v najvyššej možnej miere podobný účinok ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia (alebo jeho časť). 

7. Súhlas. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto zmluva bola spísaná vážne, určite, zrozumiteľne a na základe ich skutočnej a slobodnej vôle, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.